NEWS

share-architects.com
4
Oct

50 Years On the Creative Path of Architecture – arch. Ivo Petrov

Arch. Ivo Petrov is well-known Bulgarian architect, a great contributor to some of the most famous monuments and buildings in Bulgaria.

Arch. Ivo Petrov was born on March 17, 1949 in the town of Trastenik, Pleven region. In 1973, he graduated with a degree and honors in Architecture.

He has been honored with the Order of Cyril and Methodius – First degree for great merits in the fields of culture, art, education and science.

He started his 50 years career in architecture working at the Design Organization-Pleven. His first projects were the Soviet Technical Center and the Covered Cooperative Market in Pleven.

His most recognizable project is the Pleven Panorama – the only monument of its kind on the Balkan Peninsula, designed together with arch. Plamena Tsacheva in the period 1976-1977.

Known for his passion of theater and art arch. Ivo Petrov is the architect of the “Ivan Radoev” Drama Theater and the Museum Complex – Pleven. His portfolio includes the design for theater sets and costumes of over 30 productions in Pleven, Dobrich and Plovdiv.

In 1986, he became deputy-director of SDISS – Pleven, where he worked for 7 years.

In 1993 he founded the architectural studio “Ivo Petrov Design” now known as “Ivo Petrov-Architects” – IPA.

In 1992, in Zimbabwe he designed a complex of scientific institutes in the city of Harare and in 1993, he worked on a project in New Jersey, USA.

After his return, he participated in four competitions for bank buildings and won 3 of them – Hebros Bank, Bulbank and Pireos Bank, and many well-known projects among which are the administrative buildings of “Agropolihim” – Devnya, “Gloria Palace” – Pleven, villas in Boyana, Simeonovo, Dragalevtsi, Bistritza and more than six hundred projects in Pleven, Sofia, Varna, etc.

In 2004, he established the Sofia branch of “Ivo Petrov Architects” and set the fundamentals for one of the most prestigious architectural studios in Bulgaria. Today the studio – Ivo Petrov Architects is managed by his son, arch. Tsvetan Petrov and has become one of the most innovative, future-ready and biggest companies for architecture, urbanism, and interior design in Bulgaria.

For his 50 years of devotion to architecture, art and people arch. Ivo Petrov has built a legacy of monuments, buildings, art and a great team of professionals.

 50 години творчески път – арх. Иво Петров

 Арх. Иво Петров е известен български архитект с голям принос за създаването на някои от най-известните паметници и сгради в България.

Роден е на 17 март 1949 г. в гр. Тръстеник, Плевенска област. През 1973 г. завършва специалност “Архитектура” с отличие.

Носител е на орден “Кирил и Методий” – първа степен за големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката.

50-годишната му кариера започва в Проектантска организация-Плевен, като първите му архитектурни проекти са Съветският технически център и Покритият кооперативен пазар – Плевен.

Най-разпознаваемият му проект е Плевенската панорама – единственият по рода си паметник на Балканския полуостров, проектиран съвместно с арх. Пламена Цачева в периода 1976-1977 г.

Ревностен почитател на театъра и изкуството, арх. Иво Петров е проектант на Драматичен театър „Иван Радоев” и Музеен комплекс – Плевен. Портфолиото му включва още дизайн на театрални декори и костюми на над 30 постановки, играни на сцените в Плевен, Добрич и Пловдив.

През 1986 г. става зам.-директор на СДИСС – Плевен, където работи 7 години.

През 1993 г. основава архитектурно студио “Иво Петров Дизайн”, днес известно като “Иво Петров-Архитекти” – ИПА.

През 1992 г. в Зимбабве – гр. Хараре, проектира в рамките на 3 месеца комплекс научни институти, а през 1993 г. работи по жилищен проект в Ню Джърси, САЩ.

След завръщането си участва в четири конкурса за банкови сгради и печели 3 от тях – за Банка Хеброс, Булбанк и Банка Пиреос, като реализира и други известни проекти, сред които са административните сгради на „Агрополихим” – Девня, „Глория Палас” – Плевен, вили в Бояна, Симеоново, Драгалевци, Бистрица и повече от шестстотин проекта в Плевен, София, Варна и др.

През 2004 г. създава софийския клон на “Иво Петров-Архитекти”, което поставя основите на едно от най-престижните архитектурни студия в България.  Днес ИПА се управлява от сина му арх. Цветан Петров, който през последните години успява да го превърне в най-голямата и иновативно насочена компания за архитектура, урбанизъм и интериорен дизайн в България.

В резултат от своята 50-годишна отдаденост на архитектурата, изкуството и хората арх. Иво Петров остава богато наследство от паметници, сгради и невероятен, отдаден на архитектурата екип от професионалисти.