Haim DOTAN – SHARE Budapest 2020

Founder Haim Dotan Architects & Urban Designers - ISRAEL

Haim DOTAN – SHARE Budapest 2020

Founder Haim Dotan Architects & Urban Designers - ISRAEL

Biography